Naudojimo sąlygos

 1. Identifikaciniai duomenys

  Svetainės savininkas GLOBAL COAST INVESTMENTS, S. L. (toliau - ESPHOUSES)
  Įmonės adresas Avda. de Cervantes, 25. Guardamar del Segura (Alikantė)
  CIF B54095187
  Kontaktinis telefonas ++ 34 966 284 737
  Elektroninis paštas [email protected]

   

  Vartotojo prieiga prie mūsų svetainės ir naudojimasis ja reiškia, kad vartotojas visiškai sutinka su šiose Naudojimosi taisyklėse ir sąlygose pateiktomis sąlygomis ir privalo jų laikytis. Todėl naudotojas privalo atidžiai perskaityti šį dokumentą kiekvieną kartą, kai ketina naudotis šia interneto svetaine, nes šios naudojimo sąlygos gali būti keičiamos.

 2. Naudojimosi sąlygos

  Vartotojas įsipareigoja nenaudoti šios interneto svetainės nesąžiningais tikslais ir nesiimti jokių veiksmų, galinčių pakenkti ESPHOUSES ar trečiųjų šalių įvaizdžiui, interesams ir teisėms. Taip pat naudotojas įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, kuriais būtų siekiama sugadinti, padaryti nenaudingą ar perkrauti šią interneto svetainę arba kurie kokiu nors būdu trukdytų normaliam jos naudojimui ir veikimui.

  Vartotojas informuojamas, kad pažeidus šio dokumento turinį arba kitas konkrečias šioje interneto svetainėje nustatytas sąlygas, ESPHOUSES pasilieka teisę apriboti, sustabdyti ar nutraukti jo prieigą prie interneto svetainės, imdamasi bet kokių tam reikalingų techninių priemonių. Taip pat ESPHOUSES pasilieka teisę imtis tokių priemonių, jei pagrįstai įtaria, kad naudotojas pažeidžia bet kurias šiame dokumente pateiktas sąlygas.

  Galiausiai informuojame naudotoją, kad ESPHOUSES pasilieka teisę bet kuriuo metu nuspręsti dėl paslaugų, kurias ji teikia šioje interneto svetainėje, tęstinumo.

 3. Šioje svetainėje esanti informacija

  Šios svetainės tikslas - pateikti tam tikrą informaciją apie tretiesiems asmenims priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurį parduoda ESPHOUSES arba kuriame ESPHOUSES vykdo nekilnojamojo turto tarpininkavimo veiklą. Jokiomis aplinkybėmis ji negali būti laikoma pasiūlymu parduoti, nuomoti ir (arba) finansuoti ar rekomendacija sudaryti bet kokio pobūdžio sandorį.

  Šioje interneto svetainėje pateikta informacija apie nekilnojamąjį turtą yra tik aprašomojo pobūdžio ir nėra sutartinio pobūdžio. Jei naudotojas domisi kokiu nors nekilnojamuoju turtu, jis turėtų susisiekti su ESPHOUSES, kur gali gauti informacijos apie minėtą turtą, be to, turėtų atlikti atitinkamus patikrinimus ir gauti atitinkamas konsultacijas. Visų pirma reikėtų patikrinti nuosavybės padėtį, apsunkinimus ir apskritai teisinį-registracinį statusą atitinkamame žemės registre. Urbanistinę situaciją reikėtų patikrinti atitinkamose viešojo administravimo institucijose, atsižvelgiant į tai, kad šioje interneto svetainėje nurodyta kiekvieno nekilnojamojo turto objekto pastatų tipologija gali neatitikti dabartinės to paties objekto urbanistinės situacijos. Grafinė informacija ne visais atvejais yra atnaujinama, todėl priimant bet kokį sprendimą dėl pirkimo būtina apsilankyti ir iš anksto patikrinti suinteresuotai šaliai.

  Pagal šią svetainę teisiškai nesudaromas joks nekilnojamojo turto pirkimo sandoris. Rezervacijos, privačios sutartys ar pardavimo aktai bus įforminami tik pagal kiekvienam nekilnojamajam turtui nurodytas procedūras. Dėl tos pačios priežasties informacija, kurios reikalaujama pagal RD 515/1989 ir kitus taikomus valstybinius ir regioninius teisės aktus, potencialiems suinteresuotiesiems asmenims bus prieinama atitinkamoms sutartims įforminti nurodytose vietose, kurios šia prasme taip pat yra vietos, kuriose teikiama visa būtina ikisutartinė informacija ir kurios visais teisiniais tikslais laikomos pardavimo biurais.

 4. Intelektinė ir pramoninė nuosavybė

  Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės į šią svetainę, įskaitant šios svetainės turinio išdėstymą, sui generis teises į pagrindines duomenų bazes, šios svetainės grafinį dizainą ir vartotojo sąsają (išvaizdą ir pojūtį), pagrindines kompiuterių programas (įskaitant pirminius ir objektų kodus), taip pat įvairius šią svetainę sudarančius elementus (tekstus, grafiką, nuotraukas, vaizdo įrašus, garso įrašus ir kt. ) (toliau - Turinys) priklauso ESPHOUSES arba jos licencijos davėjams. Šioje interneto svetainėje esantys skiriamieji ženklai (prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai) yra ESPHOUSES arba jos licencijų davėjų nuosavybė.

  Vartotojo naudojimasis šia interneto svetaine nereiškia, kad perduodamos bet kokios intelektinės ir (arba) pramoninės nuosavybės teisės į šią interneto svetainę, jos turinį ir (arba) ESPHOUSES skiriamuosius ženklus. Todėl naudotojui aiškiai draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžiama pagal įstatymus arba gavus išankstinį ESPHOUSES leidimą, atgaminti, transformuoti, platinti, viešai skelbti, daryti prieinamą, išgauti ir (arba) pakartotinai naudoti šią interneto svetainę, jos turinį ir (arba) ESPHOUSES skiriamuosius ženklus.

  ESPHOUSES suteikia terminus ir sąlygas priėmusiems naudotojams neišimtinį leidimą naudotis šia žiniatinklio svetaine visame pasaulyje, maksimalų intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių galiojimo laikotarpį, kaip nustatyta galiojančiuose teisės aktuose (išskyrus atvejus, kai prieiga prie žiniatinklio svetainės sustabdoma dėl pateisinamų priežasčių), ir tam, kad naudotojas galėtų naudotis šia žiniatinklio svetaine pagal šį dokumentą.

  ESPHOUSES pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo vienašališkai pertvarkyti ir keisti šios žiniatinklio svetainės pateikimą ir konfigūraciją.

  Nuorodų politika

  Siekdami padėti rasti papildomos informacijos, galime įtraukti įvairias technines nuorodų priemones, leidžiančias naudotojui patekti į kitas žiniatinklio svetaines. Tokiais atvejais ESPHOUSES veikia kaip tarpinis paslaugų teikėjas pagal LSSI 17 straipsnio nuostatas. Vadovaudamasi minėtų teisės aktų nuostatomis, ESPHOUSES neatsako už paslaugas ir turinį, teikiamą per susietas interneto svetaines, nebent faktiškai žinojo apie jų neteisėtumą ir tinkamai nedeaktyvavo nuorodos.

  Jokiais atvejais susietų interneto svetainių egzistavimas nereiškia, kad ESPHOUSES rekomenduoja, reklamuoja, tapatina ar atitinka teiginius, turinį ar paslaugas, teikiamas per susietas interneto svetaines. Todėl ESPHOUSES neatsako nei už susietų svetainių turinį, nei už jų naudojimo sąlygas ir privatumo politiką, o naudotojas pats atsako už jų patikrinimą ir sutikimą su jomis kiekvieną kartą, kai į jas patenka ir jomis naudojasi.

  Vartotojas pats atsako, jei patenka į bet kurią iš susietų svetainių, ir lankosi bei naudojasi jomis savo rizika. Dėl šios priežasties naudotojas turi būti itin atsargus vertindamas ir naudodamasis susietose svetainėse esančia informacija, turiniu ir paslaugomis.

  Jei naudotojas mano, kad susietose svetainėse yra neteisėto, kenksmingo, menkinančio, smurtinio ar netinkamo turinio, jis gali apie tai pranešti ESPHOUSES šiuo el. pašto adresu: [email protected]. Tačiau toks pranešimas jokiomis aplinkybėmis neįpareigoja ESPHOUSES pašalinti atitinkamą nuorodą ir (arba) turinį, taip pat jis nebūtinai reiškia, kad ESPHOUSES faktiškai žino apie neteisėtą susietos interneto svetainės turinio neteisėtumą galiojančių teisės aktų nuostatų prasme.

 5. Pranešimas apie neteisėtą ir netinkamą veiklą

  Jeigu naudotojas ar bet kuris kitas interneto naudotojas sužinotų, kad bet kokio pobūdžio informacija ar turinys šioje interneto svetainėje arba pateikiamas per ją yra neteisėtas, kenkia trečiųjų šalių teisėms, prieštarauja šio teisinio pranešimo nuostatoms arba bet kokiu kitu būdu yra žalingas ar prieštarauja moralei, papročiams, jis/ji gali kreiptis į ESPHOUSES, nurodydamas (-a) šiuos duomenis:

  • Pranešančiosios šalies asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
  • Faktų, atskleidžiančių neteisėtą ar netinkamą turinio ar informacijos pobūdį, aprašymą, taip pat konkretų adresą, kuriuo ji prieinama;
  • Trečiųjų šalių teisių, pavyzdžiui, intelektinės ir pramoninės nuosavybės, pažeidimo atveju būtina nurodyti pažeistos teisės turėtojo duomenis, jei tai yra ne pranešančioji šalis, o kitas asmuo. Panašiai turi būti nurodytas pažeistų teisių nuosavybės teisę patvirtinantis pavadinimas ir, jei taikoma, įgaliojimas veikti savininko vardu, kai tai yra ne siuntėjas, o kitas asmuo.

  Šiame punkte numatyto pranešimo gavimas ESPHOUSES nereiškia, kad, vadovaujantis LSSI nuostatomis, faktinis žinojimas apie informatoriaus nurodytą veiklą ir (arba) turinį, kai tai nėra žinoma ar akivaizdu. Bet kuriuo atveju ESPHOUSES pasilieka teisę sustabdyti arba atšaukti turinį, kuris, nors ir nėra neteisėtas, tačiau prieštarauja šiame teisiniame pranešime nustatytoms nuostatoms, kiekvienu atveju įvertindama prieštaraujančias teisines vertybes.

 6. ESPHOUSES atsakomybė

  Vartotojas turėtų žinoti, kad ryšys per atvirus tinklus susiduria su daugybe grėsmių, o tai reiškia, kad jis nėra saugus. Naudotojas privalo imtis visų tinkamų techninių priemonių šioms grėsmėms pagrįstai kontroliuoti ir, be kita ko, turėti atnaujintas kenkėjiškos programinės įrangos, tokios kaip virusai, Trojos arkliai ir kt. aptikimo sistemas, taip pat atnaujinti atitinkamų naršyklių saugumo pataisas. Norėdami gauti daugiau informacijos, galite kreiptis į savo interneto paslaugų teikėją, kuris gali pasiūlyti jūsų poreikius atitinkančius sprendimus. Tiek, kiek leidžia galiojantys teisės aktai, ESPHOUSES neatsako už žalą, padarytą naudotojui dėl naudojamai laikmenai būdingos rizikos, taip pat už žalą, atsiradusią dėl jos sistemų ir priemonių pažeidžiamumo. ESPHOUSES taip pat negarantuoja visiško savo sistemų saugumo, ir nors ji ėmėsi tinkamų saugumo priemonių, pažeidžiamumų egzistavimo visiškai atmesti negalima, todėl naudotojas, naudodamasis šia interneto svetaine, turi būti atsargus. ESPHOUSES atsako už žalą, padarytą naudojantis šia interneto svetaine, tik tuo atveju, kai tokia žala tiesiogiai atsirado dėl ESPHOUSES tyčinių veiksmų arba didelio neatsargumo, o naudotojas nesielgė aplaidžiai. Visų pirma ESPHOUSES neatsako už:

  • Žalą, padarytą naudotojo kompiuterinei įrangai dėl virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitų kenksmingų elementų.
   - Žalą, padarytą naudotojui dėl telekomunikacijų tinklų gedimų ar atsijungimų, dėl kurių šios interneto svetainės paslaugos teikimo metu sustabdomos, atšaukiamos ar nutraukiamos. Šiuo atžvilgiu naudotojas pripažįsta, kad prieigai prie interneto svetainės reikalingos paslaugos, kurias teikia trečiosios šalys, kurių ESPHOUSES nekontroliuoja (pavyzdžiui, telekomunikacijų tinklų operatoriai, prieigos paslaugų teikėjai ir t. t.), už kurių patikimumą, kokybę, nepertraukiamumą ir veikimą ESPHOUSES neatsako ir kurių prieinamumas nėra jos atsakomybės dalis.
  • Trečiųjų šalių informacijos tais atvejais, kai ji veikia kaip tarpininkavimo paslaugų teikėja LSSI nurodyta prasme, išskyrus atvejus, kai yra faktinių žinių ir atitinkama informacija nebuvo panaikinta.
 7. Duomenų apsauga

  Aspektai, susiję su naudotojų asmens duomenų tvarkymu naudojantis šia svetaine, reglamentuojami Privatumo ir duomenų apsaugos politikos dokumente (nuoroda pateikiama toliau)

 8. Įvairūs

  Pagal LSSI 3 straipsnį, ESPHOUSES informacinės visuomenės paslaugoms, kurias ESPHOUSES teikia šioje interneto svetainėje, taikomi Ispanijos Karalystės įstatymai.

  Tuo atveju, jei kuri nors šiame dokumente esanti nuostata būtų pripažinta negaliojančia, ji turi būti panaikinta arba pakeista. Bet kuriuo atveju toks negaliojimo paskelbimas neturi įtakos kitų šiame dokumente esančių nuostatų galiojimui.